Lid worden?

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL

DE KIEM

 

 

Beste ouders,

Mogen wij even de oudervereniging  aan jullie voorstellen?

Onze doelstelling

Waarom …

Onze oudervereniging groepeert alle ouders die samen een brug willen bouwen tussen school en gezin,

die het schoolleven van onze peuters, kleuters en lagere schoolkinderen een extra dimensie wil geven.

Het hoofddoel van de oudervereniging is in het belang van de kinderen de verhouding

tussen ouders en school op peil te houden en waar dit kan, te verbeteren.

De leden

Wie ...

Alle ouders met kinderen in de Kiem kunnen zich inschrijven als lid van de oudervereniging.

We vragen een vrijblijvende steunbijdrage van 4 Euro per gezin, dit via het oudste kind.

Uit alle leden van de oudervereniging wordt op vrijwillige basis een oudercomité opgericht.

Je kan het oudercomité zien als het dagelijks bestuur van de oudervereniging.

Organisatie…

Om alles in goede banen te leiden moeten de taken van de oudervereniging verdeeld worden.

Dit gebeurt door het oudercomité dat momenteel bestaat uit een 25-tal personen,

waaronder de voorzitter en de secretaris.

Naast de directeuren is er ook een leerkracht op regelmatige basis aanwezig op de vergaderingen.

Daar bovenop zijn er nog tal van bereidwillige handen die uit de spreekwoordelijke mouwen worden gestoken wanneer het nodig is.

Dank zij hen kunnen wij diverse activiteiten realiseren.

Je vindt de leden van het oudercomité met hun contactinformatie op deze site bij "Ledenlijst".

Activiteiten

Hoe ...

Middelen om de school te steunen worden ingezameld via allerlei activiteiten.

De meeste activiteiten genereren een opbrengst die integraal wordt besteed aan investeringen op school

zoals schoolbanken, didactisch- en multimediamateriaal, of allerhande speel- en spelmateriaal. zodat elk kind er wel bij vaart !

We zorgen er ondermeer ook voor dat de grootouders om de 2 jaar op bezoek kunnen komen en dat de Sint langskomt.

Vergaderen

De voorbereiding ...

Een oudercomité draait niet zonder af een toe eens te vergaderen en van mening te wisselen.

Graag nodigen wij jullie uit op 1 van onze vergaderingen, die maandelijks doorgaan.

Laat even weten of je geïnteresseerd bent, je krijgt dan een uitnodiging.

We proberen maandelijks één keer samen te komen, telkens om 20.15 uur op school. 

Ook ouders die geen lid zijn van het oudercomité zijn welkom en hun aanwezigheid verplicht hen tot niets.

Er wordt tijdens deze samenkomsten aandacht besteed aan de planning en de organisatie van diverse activiteiten.

Meestal worden deze verder uitgewerkt in kleinere werkgroepen.

Met deze activiteiten willen we een bijdrage leveren aan de goede werking van de school.

Ook eventuele problemen en allerlei suggesties die ouders signaleren, worden besproken.

Kortom, we trachten ouders en school dichter bij elkaar te brengen.

Elke activiteit moet zorgvuldig worden voorbereid, een taakverdeling moet worden vastgelegd, de nodige leveranciers worden aangesproken...

Dit alles wordt besproken en overeengekomen in de voorafgaande vergaderingen.

We vergaderen echter niet enkel en alleen omwille van deze activiteiten.

Op de bijeenkomsten is er ook overleg over aankopen, uitgaven, plannen voor de toekomst…

Iedereen die vragen heeft, of suggesties wil doen ter verbetering, kan deze hier kwijt.

Het is wel handig eventuele agendapunten rechtstreeks te melden aan de voorzitter of aan iemand van het oudercomité.

Wil je deze mensen bereiken, telefoneer hen, zend hen een e-mail of spreek hen aan als je hen tegenkomt.   Zij zullen jullie boodschap zeker doorgeven.

Naast het persoonlijk contact met iemand van het oudercomité hebben we ook de IDEEENBUS.

Elke ouder kan via deze bus zijn mening geven over de activiteiten van het verleden of voor de toekomst.

Hij kan hier ook anoniem zijn vragen formuleren of suggesties doen.

> de ideeënbus werd opgehangen op de parking t.h.v. het secretariaat.

 

 

 

Enzovoort

We doen nog meer...

Direct contact tussen ouders en school in geval van vragen en problemen wordt aangemoedigd.

Niet zelden berusten problemen op misverstanden, die dankzij een woordje uitleg uit de wereld kunnen worden geholpen.

Eén van de doelstellingen van het oudercomité is de school te informeren over wat leeft bij de ouders.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is contact met de andere ouders absoluut noodzakelijk.

Let er op dat niet alle vragen geschikt zijn voor een oudercomité.

Vragen i.v.m. de specifieke situatie van een kind worden best rechtstreeks besproken met de directe leerkracht, directie of CLB.

Het oudercomité behandelt in feite enkel vragen die meerdere kinderen aanbelangen.

In heel uitzonderlijke gevallen kan het oudercomité bemiddelen tussen school en ouder indien dit nodig zou zijn.

Een andere doelstelling is de ouders te informeren over onderwerpen die de schoolgaande kinderen aanbelangen.

We doen dit via onze bijdragen aan de schoolkrant of informatieavonden die we inrichten in samenwerking met het schoolteam.

 

En U...?

Ideeën, hulp,...

Omdat de grote groep van medewerkers voornamelijk bestaat uit ouders van kinderen op onze school, is het onvermijdelijk dat er af en toe een aantal mensen verdwijnen.

Om deze leemte te vullen is het nodig om ieder jaar vers bloed in onze rangen op te nemen.

Uit ervaring weten we dat de betrokkenheid toeneemt met het aantal jaren dat een kind op school doorbrengt.

Toch vragen wij de 'nieuwelingen' zo snel mogelijk met ons kennis te maken.

Terwijl je kinderen nog op de kleuterschool zitten kan je deel uitmaken van onze groep.

Zo zal je kunnen beslissen en meewerken aan talloze realisaties waar ook jouw kind baat bij heeft.

Daarom vragen wij je actief lid te worden van het oudercomité, en nodigen wij je graag uit op een van onze volgende vergaderingen.

Niet enkel jouw kind is welkom op onze school; ook u als medewerker van onze vereniging verwelkomen we enthousiast.

Een simpel mailtje of telefoontje naar een van de bestuursleden volstaat !

Ook mensen die alsnog willen lid worden van de oudervereniging kunnen dit doen.

Schrijf je in via het secretariaat op school.

Het gaat niet enkel om die 4 Euro,

veel belangrijker is dat zoveel mogelijk ouders de oudervereniging een warm hart toedragen

en zo een draagvlak scheppen voor een optimale brug tussen ouders en school !!!